Szanując Państwa prawo do prywatności jako właściciel strony internetowej www.bpis.augustow.pl oraz Administrator danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO oraz przepisów krajowych, niniejszym przedstawiamy politykę prywatności USŁUGI HOTELOWO-GASTRONOMICZNE „BPIS” EUGENIA SIWICKA I MARIAN LEPLAWY SPÓŁKA JAWNA ul. Wczasowa 1, 16-300 Augustów

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO Administratorem danych osobowych jest USŁUGI HOTELOWO-GASTRONOMICZNE „BPIS” EUGENIA SIWICKA I MARIAN LEPLAWY SPÓŁKA JAWNA ul. Wczasowa 1, 16-300 Augustów, NIP 8460000359, REGON 79010853000000, adres poczty elektronicznej: bpisborki@poczta.onet.pl, zwany dalej „Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem następuje pod adresem USŁUGI HOTELOWO-GASTRONOMICZNE „BPIS” EUGENIA SIWICKA I MARIAN LEPLAWY SPÓŁKA JAWNA ul. Wczasowa 1, 16-300 Augustów, NIP 8460000359, REGON 79010853000000 (stanowi także adres do doręczeń) lub na adres poczty elektronicznej: bpisborki@poczta.onet.pl.
 3. Dane osobowe klientów Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady RODO z 27.04.2016r. oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, a także jej rozliczenia. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest przez Administratora. Dla prawidłowego zawarcia
  i wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia innych usług niezbędne jest podanie w szczególności następujących danych osobowych: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, nr dowodu tożsamości, pesel, e-mail, nr telefonu.
 5. Ze względu na prawnie uzasadniony interes którym jest ochrona przed dochodzeniem roszczeń dane osobowe klientów będą przechowywane do upływu okresu przedawnień wynikających
  z odpowiednich przepisów prawa.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Kontakt w tej sprawie następuje pod adresem e-mail: bpisborki@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres: USŁUGI HOTELOWO-GASTRONOMICZNE „BPIS” EUGENIA SIWICKA I MARIAN LEPLAWY SPÓŁKA JAWNA ul. Wczasowa 1, 16-300 Augustów.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.
 8. Dane klientów Administratora nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów uczestniczących w realizacji umowy sprzedaży lub z nim współpracujących w celu realizacji umowy. Uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych są również właściwe organy i instytucje państwowe, na mocy odrębnych przepisów.
 9. W bazie danych Administratora nikt oprócz osób do tego uprawnionych nie ma dostępu do danych osobowych klientów Administratora.
 10. Administrator strony nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom do celów marketingowych.
 11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 12. Administrator może otrzymywać informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń internetowych, które zawarte są w logach systemowych (np. adres IP).
 13. Gdy Kupujący kontaktuje się z Administratorem w celu dokonania danych czynności, Administrator może ponownie zwrócić się do klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez klienta, i na których przetwarzanie klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują klienta.
 14. Strona internetowa www.bpis.augustow.pl używa tzw. cookies, aby stworzyć trafne, przyjazne dla Użytkownika i skuteczne propozycje. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze / urządzeniu i wykorzystywane w przeglądarce. Pliki te nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia Użytkownika i nie zawierają żadnych wirusów. Użytkownik strony, może wyłączyć opcję „cookies” w swojej przeglądarce. Jednakże uniemożliwi to korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
 15. Strona internetowa www.bpis.augustow.pl używana dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane W na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
 16. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika dla którego Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną: Google Analytics, Facebook, Youtube.
 17. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies, jak również w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies.
 18. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.
 19. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności.
 20. Niniejsza Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.